Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το 3ο έτος από την εκλογή του προηγουμένου. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από επτά τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση. Από αυτά τα μέλη πέντε προέρχονται από την 2η και 3η κατηγορία και 2 μέλη από την Α’ Κατηγορία.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Σ. Κούλης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          Β. Αθανασοπούλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             Ε. Τσιρώνη 

ΤΑΜΙΑΣ:                        Ε. Τσαμπά

ΜΕΛΟΣ:                        Ν. Ανδρικοπούλου 

ΜΕΛΟΣ:                        Ε. Καραγεωργοπούλου

ΜΕΛΟΣ:                        Κ. Γκολώνη

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Ε.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από 3 μέλη, τον Πρόεδρο και δύο μέλη. Μέλη της Α’ Κατηγορίας δεν μετέχουν στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γ.Σ. από το Δ.Σ. Το Ε.Σ. έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων των συνεταιρισμών, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Κανδρή Κ.

ΜΕΛΟΣ:                        Παπαδοπούλου Κ.

ΜΕΛΟΣ:                        Μποδιώτη Ε.

Γενική Συνέλευση

Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. ή έκτακτα όποτε την συγκαλέσει το Δ.Σ. Συνεδριάζει έγκαιρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του συνεταιρισμού. – Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

FaLang translation system by Faboba