Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΚΟΙΣΠΕ (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.), η οποία αποτελεί το πρώτο επίσημα θεσμοθετημένο δευτεροβάθμιο όργανο Κοινωνικής Οικονομίας, ιδρύθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 96), στις 11 Φεβρουαρίου 2011 κατόπιν αποδοχής και ολικής ψήφισης των άρθρων του Καταστατικού της από 14 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης.

Η έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Αθήνα, ενώ βασικός σκοπός της είναι η γενικότερη εκπροσώπηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Βασικός σκοπός της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η γενικότερη εκπροσώπηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ειδικότερα μεταξύ των σκοπών της είναι:

  1. Η προαγωγή των συμφερόντων των Κοι.Σ.Π.Ε και η υποστήριξη τους σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η εν γένει εκπροσώπηση των Κοι.Σ.Π.Ε έναντι της Ελληνικής Πολιτείας και σε κάθε είδους συλλογικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
  2. Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις, Οργανισμούς, Δίκτυα καιπου επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επίσης, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Επιτροπές, Συμβούλια, Συνδιασκέψεις, Εκθέσεις, Συνέδρια και εκδηλώσεις, που έχουν σχέση με τους επιδιωκόμενους από την Ομοσπονδία και τους Κοι.Σ.Π.Ε σκοπούς.
  3. Η μελέτη, εξειδίκευση, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που ενδιαφέρουν και αφορούν τους ΚοιΣΠΕ και η συνεργασία, η αλληλοϋποστήριξη, η ενημέρωση και η πληροφόρηση μεταξύ των ΚοιΣΠΕ και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών υποστήριξης των Κοι.Σ.Π.Ε  σε ειδικά ή γενικότερα θέματα που αυτοί αντιμετωπίζουν
  4. Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και αυτών που αναπτύσσουν δευτερογενώς εν δυνάμει ψυχικά προβλήματα και η εμπέδωση των αρχών και στόχων της κοινοτικής ψυχιατρικής και της τομεοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελληνική Επικράτεια. 
  5. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης και αλληλεγγύης που θα κατατείνουν στην ενίσχυση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, στην καταπολέμηση του «στίγματος» και των προκαταλήψεων που συνοδεύουν τη ψυχική ασθένεια, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  
  6. Η ανάπτυξη σε συνεργασία με τους Κοι.Σ.Π.Ε ή και αυτοτελώς, επιχειρηματικών – οικονομικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών, επιστημονικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη ανταγωνιστικών άμεσα ή έμμεσα προς αυτές των μελών με στόχο και το οικονομικό όφελος των Κοι.Σ.Π.Ε και των μελών τους
  7. Η προαγωγή της κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εν γένει και η υποστήριξη δραστηριοτήτων ηθικού εμπορίου και ηθικής επιχειρηματικής δράσης.
FaLang translation system by Faboba